1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

1. klasse

Læringen i 1. klasse skjer gjennom handling, aktivitet og deltakelse. 
6 –åringene liker å utforske verden, men uten å gi slipp på lekens gleder. Derfor har leken en sentral rolle dette skoleåret. 

 

Fri lek utvikler fantasi, kreative evner og sosiale ferdigheter, og den styrker elevenes mestringsfølelse og kroppskontroll. Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter.    

Steinerskolen ser på 1.klasse som et forberedelsesår for videre skolegang. Gjennom allsidig aktivitet ønsker vi å gjøre elevene trygge: trygge på seg selv og i gruppen. Da legges grunnlaget for faglig læring og utvikling.


Læreplan