En oppdatering fra daglig leder

Først vil jeg formidle en stor takk til alle hjemmene. At dere har fått livet snudd opp ned og har taklet de store utfordringer som det er å balansere hjemmekontor/kriseberedskap opp mot skolens fjernundervisning er rett og slett imponerende! Takk for lagånd og samarbeid. Våre elever, deres barn, nyter veldig godt av at skolen og hjemmet fungerer som team. Dette har vi en klar opplevelse av i disse dager.

For noen elever er fjernundervisning en drøm, noen blomstrer ekstra, noen har ryddige rutiner, for andre medfører fjernundervisning vanskeligheter. Noen strever med å finne frem til nye rutiner og andre er fristet til å gi blaffen. Rutiner og god døgnrytme er nøkkelen her. Nå har vi alle erfaringer med den nye tilværelsen og ting begynner å gå seg til. Tekniske utfordringer kan oppstå, foresatte kan ha utfordringer med å frigjøre nok teknisk utstyr osv osv. Det er flere utfordringer i denne store nasjonaldugnad. Vi er klare over flere av disse og setter pris på tilbakemeldinger hvis det skotter for noen av dere. Vi skal prøve å finne gode løsninger.

Jeg vil også gi annerkjennelse til alle ansatte som har evnet å møte utfordringene som har kommet. Ila første helgen etter regjeringen ga ut beskjed om krisetiltakene har ansatte vært i febrilsk aktivitet for å få fjernundervisningen opp og står. Det har de klart. Det var en enorm bragd og det funket både pga de ansattes enorm løft og deres evner til å ta det imot. Vi er svært takknemlig for det. Lenke til regjeringens råd til barnefamilier https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/

Praktisk info fra skolen

Vi har nettopp blitt informert av regjeringen at skolene I landet holder stengt tom 13.04.20. Dvs siste dagen av skolens påskeferie. Innen den datoen har vi fått en ny vurdering fra regjeringen om fortsatt/ikke fortsatt stenging.

SFO

Skolens SFO er stengt, men vi har en beredsskapsløsning hvor begge foresatte eller enslige foresatte som betegnes som nøkkelpersonal I nasjonalberedsskap har SFO/skole dekning Dere kan søke om en slik beredsskap via skjemaet som er lagt ut på hjemmesiden.

SFO betaling

Fredag 13.03.20 gikk vi ut med info at vi ikke kunne ta betalt for SFO i perioden SFO var stengt. Regjeringen har I skrivende stund gitt ut retningslinjer for dette. Følgende tekst har vært delt ut til skolen fra myndighetene:

"SFO I forbindelse med at skoler og SFO'er er stengt, skal foreldre med barn som benytter SFO- tilbudet ved friskoler få refundert foreldrebetalingen for perioden det er stengt, og staten vil kompensere skolene for bortfallet av disse inntektene. Stengningen gjelder foreløpig i perioden 12. mars til 26. mars. Departementet legger til grunn at foreldrebetalingen for SFO i denne perioden allerede er innbetalt og derfor skal refunderes. Det legges opp til at refusjonen utbetales av Utdanningsdirektoratet til skolene, og at skolene enten må refundere foreldrene eller avkorte neste innbetaling. Dette tiltaket er blant annet for å unngå at friskoler skal måtte foreta permitteringer av ansatte under stengningen. Dersom noen SFO'er likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon bli avkortet. Departementet vil komme nærmere tilbake til hvordan ordningen skal administreres. Fritaket fra foreldrebetaling gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden, eksempelvis grunnet at foreldrene har nøkkelstillinger. Departementet forventer at foreldrene heller ikke skal belastes for kost i stengningsperioden for SFO, da dette i hovedsak går til mat og er dermed er utgifter SFO'ene ikke har mens de er stengt. Av samme grunn vil det heller ikke bli kompensert for bortfall av kostpenger i stengningsperioden."

I praksis betyr det at de som har SFO plass har blitt fakturert for mars 2020. Denne fakturaen skal betales. Dagene skolen er stengt i mars vil bli trukket fra april fakturaen(fom 13.03.20 tom 26.03.20 I utgangspunkt, men sannsynligheten for en forlengelse av skolestengingstiltak er høy – nærmere beskjed vil vi få denne uken fra regjeringen).

Skolebetaling

I samme informasjonsbrev fra myndighetene har vi også fått beskjed at grunnet fjernundervisningen som pågår og fordi dette forventes vil også tilskuddene kommer fra myndighetene til skolen og skolebetaling fra foresatte til skolen vil gå som normalt. Da departementet forventer at skolene vil opprettholde sine opplæringstilbud i stengningsperioden, og tilskuddet fra staten videreføres, er departementets klare utgangspunkt at også skolepengene kan opprettholdes i stengningsperioden. Departementet ønsker med dette å legge til rette for at elevene ved friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 opprettholder et opplæringstilbud i stengningsperioden, slik at elevene i størst mulig grad sikres et normalt læringsutbytte. Tiltakene vil også kunne bidra til at det kan unngås permitteringer ved skolene og at skolene umiddelbart/ raskt kan gå tilbake til normal drift når perioden med stengning er over.

Fagundervisning

I utgangspunktet har lærerne konsentrert seg på hovedfag og kjernefagene. Vi gjør en innsats for å finne tilfredsstillende måte å formidle fagene som ikke la seg fullt så lett tilrettelegges samtidig som vi forsøker å gi det enkelte hjemmet tid til å etablere nye rutiner og få til logistikken rundt fjernundervisningen. Vi er en 1 – 13 årig skole og dermed er det forskjellige grep som trengs for de forskjellige trinnene. Ansatte på trinnene har jevnlige møter for å lære av hva som fungerer og hva som fungerer ikke, slik at man kan gjøre utbedringer. Vi ber om forståelse for dette. Klasselærerne koordinerer faginnput fra faglærerne som står rundt klassen.

Spesialpedagogikk

Avdelingen har en klar ansvarsfordeling, slik at hver elev som kommer innunder avdeling har en kontaktperson som bistår de I oppfølging av deres undervisning. Vi oppmuntrer til normal døgnrytme med klare rammer for arbeidsøkter og pauser med så god struktur som mulig for å normalisere en sterkt endret hverdag så mye som mulig.

Viktigheten av å røre på seg og å ta pauser

Det kan fort bli en stillesittende tilværelse med fjernundervisning avhengig av opplegget. Husk at elevene trenger å røre på seg daglig. Gymopplegget er sendt ut til alle og krever dokumentasjon. Husk å sende dette inn. I tillegg er det viktig at elevene opplever å få frisk luft daglig. All læring fungerer bedre når man har vært ute. Det er en grunn til at alle elever på skolen må være ute I frisk luft i friminuttene. Til info har skolen 5 pauser mellom 0845 og 1515. Den første pausen har en varighet på 15 minutter. Deretter kommer lunsj på 35 minutter, etterfulgt av en 45 mins undervisningsøkt før neste pause på 10 minutter. Etter neste timen er det 10 minutters avbrekk og siste pausen varer I 5 minutter. Dette gir dere en ide på hvordan dere kan legge opp dagen. Gode konsentrerte arbeidsøkter med pauser med en liten luftetur bidrar til økt aktivitet og konsentrasjon. Den enkelte familie har nok funnet ut hva som passer for deres hjemmesituasjon, hvis ikke er dette ment som gode tips til få elevenes hverdag til å fungere. Informasjon er for å gi dere et bilde av hva elevene er vant til.

Sosiallærer og helsesøsteren

Begge er på jobb og har hjemmekontor. De kan fremdeles kontaktes hvis det er ting elevene trenger støtte på, lurer på osv. Med dette takker jeg igjen for samarbeidet. Vi holder dere oppdatert på hva som skjer. Vær så snill og les fredagsbrev, websiden til skolen og e-poster. Jeg forstår at dette krever noe av oss, men det avlaster veldig hvis vi alle er I besittelse av den samme informasjonen.

Lånekassen og utvidelsen av søknadsfristen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-utvider-soknadsfristen-for-lan-og-stipend-hos-lanekassen/id2694436/

Jeg ønsker hver familie en riktig god arbeidsuke og en flott helg!

Mvh

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen i Moss