Ungdomstrinnet

Ungdomstrinnet

Ungdomsskolen omfatter elever fra 8. – 10.klasse. De har alle sine faste klasserom, men benytter også spesialrom i enkelte fag. Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring. Det gjør vi ved å gi en helhetlig og variert undervisning.

Slik som i barneskolen har lærerens fortellinger en stor plass i undervisningen, men nå har den karakter av å være mer idémessig og abstrakt. Vi er opptatt av å engasjere elevene og gi dem gode forbilder.

Elevene oppfordres i alle fag til å vise selvstendighet, uttrykke egne tanker og idéer og behandle de enkelte fagområdene med fantasi og allsidighet.

Les mer

Steinerpedagogikk

Trinn for trinn

Vurdering

Formålet med vurderingen er å stimulere til læring og anspore elevene til økende innsikt i egen utvikling og understøtte dem i troen på egne evner og muligheter. Vurderingen skal også gi informasjon om elevenes læring sett i forhold til læreplanens mål. Tilbakemeldingene til elever og foresatte skal sikre åpenhet og forutsigbarhet og bidra til et godt samarbeid mellom alle parter. For lærerne er vurderingen et instrument til å forbedre og utvikle undervisningen og tilpasse den til elevenes behov og læringsmuligheter. Det legges hele tiden vekt på en god og utviklende dialog mellom lærer og elev, der en felles oppfatning av vurderingens innhold og mulige forbedringstiltak er målet. Ideen om en oppdragelse til frihet henger sammen med elevenes utvikling av selvinnsikt på mange plan; faglig, personlig, sosialt og praktisk. D

Læreplan grunnskolen