Praktisk info

Praktisk info

Opptak

Alle som ønsker at sine barn skal få gå på Steinerskolen i Moss er velkomne til å søke. Man søker via elektronisk skjema. Vi tar inn nye elever løpende forutsatt at det er ledige plasser. Når skolen har mottatt søknaden, tar vi kontakt for å avtale en samtale.

Skolerute

Transport

Busskort

Elever får busskort fra Østfold fylkeskommune etter hvor de bor og hvilket trinn de går på.

 

 

Les mer

Elever i 1. klasse må bo minst 2 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort.

Elever i 2.-10.klasse må bo minst 4 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort.

Elever på videregående må bo minst 6 km fra skolen eller til kommunegrensen for å bli tildelt busskort.

Det er også anledning til å søke om busskort hvis det finnes særskilt grunnlag for det. Slike søknader rettes til skolen.

Les mer om dette på Østfold fylkeskommune sine sider.

Bussrute
Skolebussen (buss nr 252) kjører følgende rute:

Fra Refsnes……………………………….. 0805

Orkerød……………………………………… 0810

Gimle………………………………………….. 0814

Moss bussterminal…………………. 0818

Nesparken………………………………… 0822

Steinerskolen Moss……………….. 0825

 

Østfold kollektivtrafikk
Ruter

Priser for skolen

Barnetrinn (1.–7.-klasse) 2295.-
Ungdomstrinn (8.–10.-klasse) 2695.-
Videregående 1920.-

Skolepenger, sfo kostnader, redusert betalingssatser, oppsigelsestid

Skolepenger fastsettes hvert år basert på elevplass satser stortinget vedtar i statsbudsjettet. Skolepenger betales over 12 måneder for å spre kostnaden av elevplassen for den enkelte familie.

Skolen er delt inn i tre økonomiske satser; videregående, ungdomstrinn og barnetrinn. Staten betaler 85% av elevplassen, den resterende 15% kommer fra foreldrebetaling. Alle pengene kommer elevene til gode. Skolen ønsker at økonomien skal ikke være til hinder for å søke skoleplass.

Søknadsskjema for reduserte skolepenger

Oppsigelse av plass

Skolen har en måneds oppsigelse tid. Uttakssamtale holdes med foresatte/eleven når de mottar oppsigelse. Dette for å sørge for at eleven kommer trygt videre i skolesystemet eller ivaretas oppfølgingstjenesten.

Les mer

Prisen gjelder pr. måned. Skolen har en 12 måneders betalingsmodell. Hensikten er å spre kostnadene for den enkelte familie.

Søskenmoderasjon

For ditt første barn betales det fullpris, se over. Ved barn nr 2 gis det 50% rabatt. Fra barn nr 3 gis det 100% rabatt.

Det kan søkes om redusert betaling både på skoleplass og SFO etter gjeldende regler. Minstebeløpet er kr 750,- per måned per barn.

Søskenmoderasjon vil automatisk blir trukket fra fakturaen til familien.

Rammer for å kvalifisere for redusert foreldrebetaling på skolepengene

For å søke redusert betaling fyller man ut: Søknadsskjema for reduserte skolepenger

Skolen tilbyr inntektsgraderte betalingssatser basert på foresattes samlede årlige bruttoinntekt. Innvilgelsen gjelder for ett skoleår av gangen. Foresatt med hoved omsorg må søke på nytt hvert år i mai/juni for innvilgelse påfølgende skoleår. Skolen behandler søknadene, slik at fakturering fom august er med korrekt sats.

Under 2G* Kr 750
Under 3G* Kr 1200
Under 4G* Kr 1800

* Les mer her 

*  Innvilget søknad har ikke tilbakevirkende kraft. Ligningsattestene for begge foresatte legges ved søknaden samt de tre siste lønnslippene/bevis for inntekt/barnebidrag. Se lov om skatt av formue og inntekt for hva som beregnes som personinntekt: Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) – Kapittel 12. Personinntekt – Lovdata

Priser for SFO 2023/2024

Størrelse Med leksehjelp Matpenger
5 dager i uken 3300 290
4 dager i uken 2645 232
3 dager i uken 1990 174
2 dager i uken 1410 116

[/table]

 

Satser skoleåret 2023/2024

Les mer

Dagsplass: kr 310 i skoletiden og kr 360 i feriene. SFO serverer frokost. Frokosten koster kr 40 per gang for barn som ikke har SFO plass. Den faktureres etterskuddsvis.

SFO har en 11 måneders betalingsmodell.

Søskenmoderasjon på SFO

Det gis 50% søskenmoderasjon for alle barn utover første barn fra den enkelte familie på SFO og 25% søskenmoderasjon for første søsken på skolen. Øvrige søsken får 50% moderasjon.

Det kan søkes om redusert betaling både på skoleplass og SFO etter gjeldende regler.

Det er én måneds oppsigelsesfrist på SFO.

Elever i 1kl og 2kl har rett til 12 timers gratis SFO ukentlig fom høsten 2023. De første 12 timer som brukes per uke vil ikke bli fakturert. Timer utover gratistimene blir fakturert som normalt etter tabellen over. Har du en fulltids SFO plass blir du fakturert for dette minus de første 12 timer, har du plass 4 dager i uken trekkes 12 timer fra en 4 dagers plass og familien blir fakturert for restbeløpet osv. Er det slik at restbetalingen overstiger 6% av familiens samlet inntekt krysser man av i relevant rubrikk i redusert betalingsskjemaet som finnes på skolens nettside.

SFO fakturering skal ikke overstige 6% av familiens brutto inntekt for elever i skolens 1. – 4. klasse. Hvis SFO prisen overstiger 6% av familiens brutto inntekt skal dette dokumenteres med de tre siste månedsinntekter, eventuelle renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter for begge foresatte, eller foresatt hvor barna har sin folkeregistrerte adresse og som betaler skolepengene hvis foresatte ikke bor sammen.

For å informere skolen om at SFO kostnaden er over 6% fyller man ut relevant rubrikk i redusert betalingsskjemaet som finnes på skolens webside.

Søknad om redusert sats på SFO

Innvilges redusert betaling på skolen vil du automatisk kvalifiserer for redusert sats på skolens fritidsordning. Den reduserte satsen er en dobling av den innvilgede skolesatsen. Innvilges kr 750 i skolepenger for eleven vil elevens sfo plass koster kr 1500. Har eleven ikke heltidsplass vil satsen graderes etter antall dager eleven(e) bruker SFO.

Les mer

Parkering

I skolens og SFOs åpningstid, skal parkeringsplassen på nedsiden av skolen (1.avkjøring) benyttes.

For levering og henting til barnehage og SFO kan det kjøres inn på skolens område via øvre innkjørsel i henhold til skilting. Kjør forsiktig!

Nyttig info 

Organisasjonsnummer: 958087322
Kontonummer: 1644.33.18872

Skolerute